اطلاعیه برگزاری مجمع: مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن صنعت باتری و ذخیره سازهای ایران روز یکشنبه 29 شهریور ماه برگزار می گردد

فرستاده شده توسط  مدیر سایت
2090 بار نمایش

به اطلاع اعضای محترم می رساند مطابق مواد 11 و 12 اساس نامه انجمن صنعت باتری و ذخیره سازهای ایران جلسه محمع عمومی عادی سالیانه انجمن به شرح ذیل برگزار می گردد لذا از اعضای محترم دعوت می گردد جهت شرکت در جلسه در زمان مقرر حضور به هم رسانید.

الف) زمان و مکان تشکیل جلسه

 یکشنبه مورخ 29/06/1394 ساعت 15 در محل دفتر انجمن به نشانی تهران، انتهای خیابان وزرا، روبروی خیابان 35، ساختمان 102، واحد 10

 

 ب) دستور جلسه

1- استماع گزارش هيأت مديره و بازرس

2- انتخاب  بازرسان اصلی و علی­البدل

3- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی می باشد

 

لینک آگهی محمع در روزنامه کار و کارگر

 karvakargar.com/