شرح وظایف کمیته صادرات1- بررسی مقررات صادرات و اطلاع رسانی به اعضا

2- تأثیرگذاری در اصلاح مقررات صادرات در جهت تأمین منافع اعضا

3- بررسی امکان صادرات محصولات صنعت باتری به خارج از کشور به ویژه کشورهای منطقه و ارائه راهکار به اعضا

4- تأسیس شرکت بازاریابی و صادرات به منظور ارائه خدمات موثر به اعضا و اجتناب از پراکنده کاری در امر صادرات