شرح وظایف کمیته ارزیابی و عضویت1- بررسی شرایط متقاضیان عضویت و پذیرش حائزین شرایط

2- ارائه مشاوره فنی به متقاضیانی که واجد شرایط نیستند جهت سرعت بخشی به فرآیند پذیرش

3- دريافت وروديه، حق عضويت و كمك هاي مالي داوطلبانه مطابق اساسنامه انجمن

4- همکاری با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری برای تهیه و تدوین فهرست بهاء اقلام مرتبط با صنعت باتری