اعضاء هیئت مدیره

 

جناب آقای کاظم مرتاض

رییس هیئت مدیره

جناب آقای مسعود گلشیرازی

نائب رییس هیئت مدیره

جناب آقای مجید کیانی

عضو هیئت مدیره

جناب آقای مهدی جزایری

عضو هیئت مدیره

جناب آقای مهدی ناظمیان

خزانه دار

جناب آقای مجید امیدی

دبیر