اعضاء هیئت مدیره

جناب آقای مسعود گلشیرازی

رییس هیئت مدیره

جناب آقای سید مجید هدایت

نائب رییس هیئت مدیره

جناب آقای علی فضیلتی

عضو هیئت مدیره

جناب آقای مهدی ناظمیان

عضو هیئت مدیره

جناب آقای کاظم مرتاض

خزانه دار

جناب آقای مجید امیدی

دبیر