معرفی انجمن

انجمن صنعت باتری و ذخیره سازهای ایران به منظور حفظ حقوق واحدهای تولیدکننده باتری و حمایت از منافع کارفرمایان این صنعت تشکیل گردیده است. این انجمن با ارتباط مستمر با کارخانجات تولیدکننده باتری و همچنین تعامل سازنده با سازمانهای تصمیم گیرنده، کوشش خود را برای بسترسازی تولیدات باتری باکیفیت که با استانداردهای جهانی مطابقت داشته باشد بعمل می آورد. این انجمن امیدوار است با...
اخبار و تحلیل های اقتصادی
آخرين اخبار انجمن